UTBILDNINGAR

Vi lever i ett allt mer kemikalieintensivt samhälle med ökade krav på kunskaper om kemiska produkter och alla de regler som finns. Klarar du att hänga med och uppfyller ditt företag alla kemikaliekrav? Swed Handling har hög kompetens inom kemi- och miljöområdet. 

Vi kan bl.a. erbjuda följande utbildningar:

KEMIKALIEUTBILDNING

Bristande kunskaper om och felaktig hantering av kemikalier kan få allvarliga konsekvenser för miljö och hälsa.
Utbildningens innehåll:

 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Beskrivning av ert företags kemikalier
 • Personligt skydd och säkerhet
 • Första Hjälpen
 • Toxikologisk information
 • Lagring av kemikalier
 • Hantering av spill/oavsiktliga utsläpp
 • Klassificering och märkning av kemikalier
 • Tolkning av säkerhetsdatablad

MILJÖUTBILDNING, KEMIKALIER OCH FARLIGT AVFALL

Denna utbildning syftar till att ge kunskaper om kemikaliers och farligt avfalls miljö- och hälsofarlighet samt förebyggande åtgärder för att minska riskerna. Utbildningen vänder sig till personal som ansvarar för inköp, bedömning och hantering av kemikalier, farligt avfall och avfall på företag och i organisationer.
Utbildningens innehåll:

 • Toxikologi-/ekotoxikologi, definition av miljöfarlighet och hälsofarlighet
 • Lagregler kring hantering av kemikalier, farligt avfall och avfall
 • Vad är farligt avfall och hur ska det hanteras?
 • När är ett farligt avfall farligt gods?
 • Praktisk hantering av kemikalier, farligt avfall och avfall, nödläges- och olycksberedskap

UTBILDNING FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG

Vi kan erbjuda förarutbildning (ADR för stycke och tank) samt utbildning enl. ADR/ADR-s Kapitel 1.3.

Varför och vilka behöver 1.3 utb.?

 • Personer som är delaktiga vid transport av farligt gods ska ha utbildning gällande de bestämmelser som rör deras arbets- och ansvarsområden (personal som utfärdar transporthandlingar, förpackare/ fyllare, personal som arbetar med utlastning, logistikansvarig m fl.) 
 • Även förare som transporterar mindre mängder farligt gods - så kallad värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd – ska ha utbildning.
 • Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna om bestämmelserna för transport av farligt gods samt om de risker som är förenade med sådana transporter.
 • Skall repeteras regelbundet, minst vart femte år rekommenderas. 
 • Utbildningsintyg skall utfärdas och sparas i 5 år.

 
Kostnad: 7500 kr per tillfälle, max. 10 deltagare + eventuell resekostnad.

Förarutbildning (hos Swed Handling i Norrköping):
Grundkurs (2 dagar, enbart styckegods)

Praktiska övningar (första hjälpen, brandbekämpning, åtgärder vid tillbud eller olycka)

Specialkurs för tankbil (repetition 1dag)

Godkänt resultat på prov utfärdat av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ger ADR-intyg (skall medföras vid transport av farligt gods) giltigt i 5 år, därefter nytt prov för förnyelse.

Kostnad: Repetition grund 2900 kr/person, repetition tank 1900 kr/person.