KONSULTTJÄNSTER

Kom igång

Säkerhetsrådgivare: 

Alla verksamheter som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller transporterar farligt gods (inklusive lastar/lossar/förvarar/hanterar) ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Säkerhetsrådgivaren ska bland annat:

  • Under verksamhetsledningens ansvar, se till att verksamheten bl. a. följer gällande bestämmelser samt vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga olyckor t ex utbilda personal.

     •    ge råd angående tillämpningen av bestämmelserna.

     •    upprätta en årsrapport till verksamhetsledningen.

Att utse säkerhetsrådgivare
Syftet med kravet på att ha en eller flera säkerhetsrådgivare är att säkerhetsrådgivaren ska tillföra verksamhetsutövaren säkerhetskompetens och därmed öka säkerheten vid transporter av farligt gods.
Kravet på säkerhetsrådgivare kan inte avtalas bort.

Låt oss bli er säkerhetsrådgivare!
Genom att teckna ett säkerhetsrådgivaravtal så påtar vi oss de åtaganden som gäller för säkerhetsrådgivaren. Ni får tillgång till löpande support och en årlig avstämning.
Utifrån ert behov komponerar vi ihop det stöd ni behöver för upprättande av rutiner och utbildning av personal m.m.
Vi finns tillhands och hjälper dig och din organisation med att uppfylla de krav som ställs på din verksamhet vad gäller transport av farligt gods.